صورتجلسه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند مورخ 98/08/27

 

مصوبات:
 • ۱. تدوین فهرست دوره های فنی حرفه ای در راستای صلاحیت حرفه ای جهت ارائه در جلسه 12 آذرماه 1398

 • ۲. ارائه برنامه برگزاری دوره های برای سال تحصیلی جاری بر اساس فهرست تدوین شده در راستای صلاحیت حرفه ای

 • ۳. درخواست از روسای دانشکده ها جهت دعوت از مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه در شورای دانشکده

حاضرین:
 • محسن پوررضا بیلندی
 • کیهاندخت کریمی شهری
 • مهتاب ناصح
 • حمیدرضا نجفی
 • فاطمه طاهرپور
 • سارا جمهوری
 • علی سعیدی
 • مسلم رستم پور
 • جواد چزگی
 • هادی فرهادیان
غایبین:
 • صادق پاسبان
 • محمد اسکندری ثانی
 • هما مالکی