صورتجلسه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند مورخ 98/08/19

 

مصوبات:
 • ۱. ارئه گزارش برنامه های فنی حرفه ای در هر رشته توسط مسئولین هسته کارآفرینی دانشکده ها انجام شد و در خصوص برخی از گروه هاکه در این زمینه همکاری نداشته اند، مقرر گردید پیگیری نمایند.

 • ۲. دوره های فنی حرفه ای مورد نیاز هر دانشکده در قالب دوره های صلاحیت عمومی و تخصصی برای جلسه آینده توسط مسئولین هسته اعلام گردد.

حاضرین:
 • صادق پاسبان
 • محسن پوررضا بیلندی
 • کیهاندخت کریمی شهری
 • محمد اسکندری ثانی
 • حمیدرضا نجفی
 • علی سعیدی
 • مسلم رستم پور
 • هما مالکی
 • هادی فرهادیان
غایبین:
 • محمد اسکندری ثانی
 • فاطمه طاهرپور
 • سارا جمهوری
 • جواد چزگی