صورتجلسه شورای کارآفرینی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

جلسه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در روز شنبه مورخه 16/19/1398 ساعت 10 در محل دفتر دانشکده و با حضور اعضای شواری کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده با ذکر یک صلوات برگزار گردید و پس از بحث، موارد زیر به تصویب رسید:

 

  1. با برگزاری کارگاه آشنایی با مارهای سمی ایران و نحوه سم گیری از آن با ارائه آقای امیرآبادی، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در تاریخ یکشنبه 17/9/1398 موافقت می شود.
  2. با برگزاری دوره کارور سیستم اطلاعات جغرافیاییGISبا نرم افزارArcGISدر علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط خانم مهندس کومه با همکاری مرکز جوار دانشگاهی در تاریخ سه شنبه 19/9/1398 موافقت می شود.

جلسه در ساعت 11 با ذکر یک صلوات به اتمام رسید.

 

مصوبات:
  • ۱. با برگزاری کارگاه آشنایی با مارهای سمی ایران و نحوه سم گیری از آن با ارائه آقای امیرآبادی، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در تاریخ یکشنبه 17/9/1398 موافقت می شود.

  • ۲. با برگزاری دوره کارور سیستم اطلاعات جغرافیاییGISبا نرم افزارArcGISدر علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط خانم مهندس کومه با همکاری مرکز جوار دانشگاهی در تاریخ سه شنبه 19/9/1398 موافقت می شود.

حاضرین:
غایبین: