شورای کارآفرینی دانشگاه

 

حاضرین:
 • صادق پاسبان
 • ناصر ولی پور مطلق
 • غلامرضا نوروزی
 • آرزو پایدارفرد
 • محسن پوررضا بیلندی
 • کیهاندخت کریمی شهری
 • محمد اسکندری ثانی
 • حمیدرضا نجفی
 • سارا جمهوری
غایبین:
 • مهتاب ناصح
 • رضا زارع
 • دکتر حاجیانی
 • فاطمه طاهرپور