صورتجلسه شورای گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند مورخ 1397/03/22

جلسه شورای گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه روز سه شنبه مورخ 22/3/97 در دفتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر نجفی به اعضای شورا خیر مقدم گفتند. در ادامه آقای دکتر ولی پور موضوعات دستور کار جلسه از جمله تعیین عناوین پژوهشی قابل ارائه به ستاد توسعه زیست فناوری، طرح های دانشجویی واصله، درخواست برگزاری کارگاه های آموزشی را مطرح نمودند. در ادامه گزارش جناب آقای دکتر خطیب در خصوص طرح آمایش استان خراسان جنوبی ارائه گردید. درخصوص موضوعات مطرح شده پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای شورا، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

مصوبات:
 • ۱. در خصوص طرحهای زیست فناورانه مقرر شد با عنایت به وصول طرحهای دریافتی از دانشکده¬های کشاورزی، منایع طبیعی و سرایان مسئولین محترم هسته کارآفرینی این سه دانشکده پس از همفکری با یکدیگر حداکثر تا تاریخ 23/3/97 لیست سه طرح را اعلام نمایند.

 • ۲. در خصوص طرح برگزاری کلاسهای آموزشی توسط آقای سالاری مقرر شد طرحها به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارجاع داده شود تا از طریق انجمنهای علمی کلاسهای مورد نیاز برگزار و پیگیری شود.

 • ۳. در خصوص دریافت دو طرح فناورانه دانشجویی از طرف دانشکده مهندسی (مجری: جناب آقای سعید وحدانی) با عنایت به لزوم اجرای این دو طرح مقرر شد طبق مقررات آئین نامه طرحهای دانشجویی اجرا شود. در این راستا مقرر شد مبلغ 000/000/14 ریال جهت اجرای طرح با عنوان "ساخت توربین باد محور عمودی" و مبلغ 000/837/13 ریال جهت اجرای طرح با عنوان "ساخت بالن تحقیقاتی- سنجشی فضای نزدیک" از محل بودجه معاونت پژوهشی پرداخت گردد.

 • ۴. در خصوص اعتبار ابلاغی برنامه های پیشنهادی دانشکده ها که آخرین مهلت اجرای آنها و هزینه کرد اعتبار مذکور تا پایان خرداد ماه سال جاری بود مقرر شد مهلت اجرای برنامه های اعلام شده و هزینه کرد اعتبار دوره زمانی مذکور تا انتهای مهر ماه 1397 تمدید گردد.

 • ۵. گزارش نهایی طرح خارج دانشگاهی با عنوان "راهکارهای توسعه پایدار صنعت گردشگری شهرستان فردوس" (مجری جناب آقای مهندس صادق پاسبان) مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تائید آن توسط کارفرما (اداره میراث فرهگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس )، اختتام طرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

 • ۶. در خصوص طرح "آمایش استان خراسان جنوبی" ( مجری جناب آقای دکتر محمد مهدی خطیب)گزارش نهایی بصورت الکترونیکی تحویل گردید و مقرر شد نسخه چاپی پس از چاپ شدن در اختیار معاونت قرار گیرد. لذا با عنایت به گزارش شفاهی ارائه شده توسط مجری محترم در این جلسه با اختتام طرح مذکور موافقت گردید.

 • ۷. مقرر گردید بازه های زمانی دوره های ابلاغ اعتبار و اجرای برنامه های هسته های دانشکده های دانشگاه همزمان با ترم های تحصیلی باشد. در اینخصوص ارائه برنامه هر ترم توسط هسته های کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده های مختلف در قالب مصوبه هسته مربوطه، حداکثر دو هفته قبل از آغاز هر ترم تحصیلی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزامی است.

حاضرین:
 • صادق پاسبان
 • ناصر ولی پور مطلق
 • مجید چهکندی
 • غلامرضا نوروزی
 • محسن پوررضا بیلندی
 • فاطمه طاهرپور
 • کیهاندخت کریمی شهری
 • مهتاب ناصح
 • رضا زارع
 • محمد مهدی خطیب
 • محمد اسکندری ثانی
 • حمیدرضا نجفی
 • دکتر حاجیانی
 • دکتر کوهستان
غایبین: