صورتجلسه شورای گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند مورخ 30 مهر 97

جلسه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه روز دوشنبه مورخ 30/7/97 در دفتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد و درخصوص موضوعات مختلف به شرح ذیل بحث و تبادل نظر گردید. موارد ذیل در خصوص موضوعات مطرح شده به تصویب رسید:

مصوبات:
 • ۱. مقرر گردید مسئولین محترم هسته های کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده ها از طریق کارپردازی دانشکده مربوطه نسبت به تهیه و نصب تابلوی مناسب با عنوان "مسئول کارآفرینی دانشکده" اقدام نمایند. هزینه مربوطه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 • ۲. مقرر گردید اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی درخصوص هدایت تقاضاهای کارآموزی به سمت سامانه کارآموزی انجام شود.

 • ۳. مقرر گردید جمع بندی دوره های مهارت عملی هر دانشکده برای برگزاری در مرکز جوار دانشگاهی فنی و حرفه ای دانشگاه حداکثر تا 22 آبان ماه و طی صورتجلسه هسته کارآفرینی هر دانشکده جهت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و همچنین سرکار خانم دکتر طاهرپور مسئول مرکز جواردانشگاهی فنی و حرفه ای دانشگاه ارسال گردد.

 • ۴. با اجرای طرح دانشجویی با عنوان "طراحی و ساخت دستگاه جوشکاری پالسی مغناطیسی آزمایشگاهی" توسط آقای موسی ساجد به راهنمایی جناب آقای دکتر سید محمد حسین سید کاشی در دانشکده مهندسی دانشگاه با مبلغ سقف اعتبار قانونی طرح بر اساس آیین نامه مربوطه موافقت شد.

 • ۵. مقرر شد اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان درخصوص امکان همکاری بصورت کار دانشجویی در خصوص فعالیتهای دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه انجام شود.

 • ۶. مقرر شد پیگیری مقتضی توسط معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه درخصوص تعلق امتیاز اجرایی به مسئولین هسته های کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده ها از طریق هیات رئیسه دانشگاه انجام پذیرد.

 • ۷. درخصوص برنامه سالانه هسته های دانشکده های مختلف چهارچوب ذیل به تصویب رسید: 7-1) کلیه برنامه های مصوب هسته ها در قالب صورتجلسه مربوطه و تجمیع شده با موضوع بند 3 مصوبات این صورتجلسه، حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 22/8/97 به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است به هسته هایی که در تاریخ مذکور برنامه مصوب خود را ارائه ننمایند اعتباری تعلق نخواهد گرفت. 7-2) درخصوص برنامه دوره جاری هسته ها عنوان دقیق، ماه برگزاری، جامعه هدف، مدت زمان لازم، مجری برگزار کننده، هزینه درخواستی و سایر منابع تامین هزینه های کلیه برنامه ها بصورت جدول در مصوبه هسته تعیین شده باشد. 7-3) زمان و مکان دقیق برگزاری هر برنامه حداقل 2 هفته قبل از برگزاری هر برنامه همراه با درخواست واریز نیمی از مبلغ پیشنهادی آن برنامه به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال تا نسبت به صدور نامه مربوطه به امور مالی و قرار گرفتن اطلاعیه مربوطه روی سایت دانشگاه اقدام گردد. 7-4) هزینه کرد 40 تا 60 درصد اعتبار تعلق گرفته به هسته ها می بایست در چهارچوب مرکز جوار دانشگاهی فنی و حرفه ای دانشگاه برنامه ریزی گردد. 7-5) دریافت گواهی پرینت شده حضور شرکت کنندگان در هر برنامه به همراه لیست امضا شده حاضرین در هر برنامه و درخواست مسئول هسته کارآفرینی دانشکده مربوطه برای صدور نامه تسویه حساب نهایی هر برنامه الزامی می باشد. 7-6) اعتبار دوره جاری برنامه هسته ها مربوط به ابتدای آبان ماه سال جاری تا پایان شهریور ماه سال 98 خواهد بود که بر اساس تعداد دانشجویان، تعداد گروه های آموزشی، عملکرد دوره گذشته، نوع برنامه های دوره گذشته، نوع برنامه های پیشنهادی دوره جاری، توزیع مناسب اعتبار دوره گذشته و جاری در بین گروه های آموزشی مختلف، پس از دریافت برنامه های پیشنهادی هسته ها و حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری توسط معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به مسئولین هسته ها ابلاغ خواهد گردید. بدیهی است اجرای برنامه های پیشنهادی اولویت دار (از نظر هسته کارآفرینی دانشکده) از ابتدای آبان ماه بلامانع می باشد. 7-7) اعتبار اجرای طرح های دانشجویی فناورانه یا کارآفرینانه خارج از اعتبار ابلاغی دوره ای هسته ها و از محل بودجه حوزه معاونت پژوهش و فناوری پرداخت خواهد شد. لذا از نظر بررسی های لازم درخصوص ماهیت کارآفرینی و یا فناوری طرح های مذکور پس از تصویب طرح ها در هسته مربوطه موضوع می بایست در شورای کارآفرینی دانشگاه به تصویب رسد. 7-8) فهرست نهایی برنامه های دوره جاری هسته ها، پس از ابلاغ اعتبار هسته ها، می بایست طی صورتجلسه ماه آتی به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال گردد.

حاضرین:
 • صادق پاسبان
 • ناصر ولی پور مطلق
 • مجید چهکندی
 • غلامرضا نوروزی
 • محسن پوررضا بیلندی
 • فاطمه طاهرپور
 • کیهاندخت کریمی شهری
 • مهتاب ناصح
 • رضا زارع
 • محمد اسکندری ثانی
 • حمیدرضا نجفی
 • دکتر حاجیانی
غایبین: