برگزاری دوره های مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی

برای ثبت نام کلیک کنید.

تذکر: هزینه های اعلام شده مختص دانشجویان می باشد و کارشناسان و اعضای هیئت علمی متقاضی ملزم به پرداخت % 50-40  هزینه های آموزشگاه های آزاد میباشند.