برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: علی سعیدی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
 • مکان برگزاری: مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند
 • مسئول اجرا: علی سعیدی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: مرکز نوآوری و شتابدهی
 • مسئول اجرا:
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی
 • مسئول اجرا:
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی
 • مسئول اجرا:
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی