برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: ملیحه فلکی
 • دانشکده: کشاورزی
 • گروه: علوم زراعت و اصلاح نباتات
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی
 • مسئول اجرا: ملیحه فلکی
 • دانشکده: کشاورزی
 • گروه: علوم زراعت و اصلاح نباتات
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: اعضای هئیت علمی , دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
 • مکان برگزاری: دانشگاه پزشکی بیرجند
 • مسئول اجرا: آرزو پایدارفرد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
 • مکان برگزاری: کارگاه طراحی 1 و 3
 • مسئول اجرا: آرزو پایدارفرد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , کارشناسان و مدرسین مدعو , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
 • مکان برگزاری: کارگاه طراحی 1 و 3