برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا:
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی
 • مسئول اجرا:
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی
 • مسئول اجرا: مهدی نصرآبادی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مسئول اجرا: علی سعیدی
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
 • مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی بیرجند