برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی
 • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی