برنامه های کارآفرینی
  • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
  • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
  • گروه: زبان و ادبیات فارسی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
  • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  • مکان برگزاری: