برنامه های کارآفرینی
  • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
  • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
  • گروه: علوم تربیتی
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
  • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
  • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی