برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • مسئول اجرا: مهتاب ناصح
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
 • مکان برگزاری: کلاسهای مشترک دانشکده علوم -سالن شماره1
 • مسئول اجرا: کیهاندخت کریمی شهری
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
 • مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی - سایت اطلاع رسانی- روزهای زوج