برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: جامعه شناسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • مکان برگزاری: دانشکده ادبیات
 • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان و ادبیات فارسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
 • مکان برگزاری:
 • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
 • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
 • گروه: زبان و ادبیات فارسی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
 • مکان برگزاری: دانشکده ادبیات