برنامه های کارآفرینی
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی , سایر دانشجویان ,
 • تاریخ و زمان اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی