بازدید علمی از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه پزشکی
 • مسئول اجرا: ملیحه فلکی
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
 • مکان برگزاری: دانشگاه پزشکی بیرجند