آموزش مقاله نویسی
  • مسئول اجرا: محسن پوررضا بیلندی
  • دانشکده: کشاورزی
  • گروه: علوم دامی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • سایر دانشجویان
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • مکان برگزاری: