فن ورز تلقیح مصنوعی دام
  • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
  • دانشکده: کشاورزی
  • گروه: علوم دامی
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف:
    • سایر دانشجویان
  • نوع برنامه:
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
  • مکان برگزاری: