کاربرد روش های in situ و invitro و تجزیه و تحلیل داده های حاصل آن ها
  • مسئول اجرا: محسن پوررضا بیلندی
  • دانشکده: کشاورزی
  • گروه: علوم دامی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  • مکان برگزاری:
هزینه ثبت نام:

رایگان

ثبت نام در دوره