طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر