برنامه نویسی به زبان S7-Graph
  • مسئول اجرا: رضا زارع
  • دانشکده: -
  • گروه: -
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف:
  • نوع برنامه:
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
  • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر