صحافی دستی
  • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
  • دانشکده: هنر  
  • گروه: هنر اسلامی
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف:
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
  • مکان برگزاری: کارگاه حجم دانشکده هنر
هزینه ثبت نام:
  • دانشجویان خارج دانشگاه: ۵۰۰,۰۰۰
ثبت نام در دوره