یادگیری و استفاده از نرم افزارهای تخصصی ژئوتکنیک در مهندسی معدن
 • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: معدن
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
 • مکان برگزاری: سامانه LMS