کرونا، ماسک، پارچه
 • مسئول اجرا: هما مالکی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: فرش
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
 • مکان برگزاری: وبینار مجازی