آموزش Spss از صفر تا صد
  • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
  • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
  • گروه: جامعه شناسی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • مکان برگزاری: دانشکده ادبیات