نقد نظریه های ادبی
  • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
  • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
  • گروه: زبان و ادبیات فارسی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • نوع برنامه: همایش و سخنرانی
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  • مکان برگزاری: