گارگاه آشنایی با سرقت علیم
  • مسئول اجرا: محمد اسکندی ثانی
  • دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
  • گروه: زبان و ادبیات فارسی
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
  • مکان برگزاری: دانشکده ادبیات