مدل تصمیم گیری چند معیاره آراس(ARAS) در منابع طبیعی و محیط زیست
  • مسئول اجرا: جواد چزگی
  • دانشکده: کشاورزی سرایان
  • گروه: محیط زیست
  • متولی: دانشگاه
  • جامعه هدف:
    • سایر دانشجویان
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
  • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی سرایان