تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه
  • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
  • دانشکده: علوم ریاضی و آمار
  • گروه: ریاضی
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف:
  • نوع برنامه:
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
  • مکان برگزاری: کارگاه دانشکده برق و کامپیوتر