کارور PLCDELTA
 • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی