زبان برنامه نویسی Graph
  • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
  • دانشکده: پردیس مهندسی
  • گروه: برق قدرت
  • متولی: مرکز SCD
  • جامعه هدف:
  • نوع برنامه:
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی