مدل تصمیم گیری چند معیاره آراس(ARAS) در منابع طبیعی و محیط زیست
  • مسئول اجرا: جواد چزگی
  • دانشکده: کشاورزی سرایان
  • گروه: محیط زیست
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
  • نوع برنامه:
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
  • مکان برگزاری: