دوره کاربردی حسابداری ویژه بازار کار
 • مسئول اجرا: فاطمه طاهرپور
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • گروه: علوم تربیتی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
 • مکان برگزاری: سایت کتابخانه مرکزی