کارگاه GIS
 • مسئول اجرا: کیهاندخت کریمی شهری
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
 • مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی - سایت اطلاع رسانی- روزهای زوج