عكاسي تورهاي گردشگري
 • مسئول اجرا: آرزو پایدارفرد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
 • مکان برگزاری: کلاس 301