نیازهای پژوهشی
اولویت های بخش خصوصی
اولین رویداد نمایشگاهی رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین