مرکز نوآوری
ماموریت و اهداف
مرکز نوآوری بمنظور حمایت از افراد و گروه های خلاق و ایده های نوآورانه کسب و کار، دانشگاه بیرجند راه­اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی را با همکاری پارک...
شتابدهنده ها
اطلاعات مربوطه پس از راه اندازی مرکز تکمیل خواهد شد
پایان نامه یار
بخش پایان نامه یار به زودی کامل و در دسترس قرار خواهد گرفت...