مرکز نوآوری
ماموریت و اهداف
مرکز نوآوری بمنظور حمایت از افراد و گروه های خلاق و ایده های نوآورانه کسب و کار، دانشگاه بیرجند راه­اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی را با همکاری پارک...
مسئولین
اطلاعات مربوطه پس از صدور حکم تکمیل خواهد شد.
همکاران
اطلاعات مربوطه بزودی تکمیل خواهد شد.
شورا
اطلاعات مربوطه پس از صدور حکم تکمیل خواهد شد.
آیین نامه
آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند در مرحله طرح در هیات رئیسه دانشگاه می باشد که پس از تصویب بارگذاری خواهد شد
واحدهای مستقر
اطلاعات مربوطه پس از استقرار واحدها تکمیل خواهد شد
شتابدهنده ها
اطلاعات مربوطه پس از راه اندازی مرکز تکمیل خواهد شد
رویدادها
اطلاعات مربوطه پس از راه اندازی مرکز تکمیل خواهد شد
پایان نامه یار
بخش پایان نامه یار به زودی کامل و در دسترس قرار خواهد گرفت...