هسته های کارآفرینی
اعضای شورای کارآفرینی
اعضای شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه عبارتند است:جناب آقای دکتر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاهجناب آقاي دكترولی...
فرم پیشنهاد برنامه های کارآفرینی و همچنین نمودار گردش کار اجرای برنامه های مختلف هسته های کار آفرینی را از لینک های زیر دریافت نمایید:...