هسته های کارآفرینی
اعضای شورای کارآفرینی
اعضای شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه عبارتند است: جناب آقای دکتر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقا...