شرکت های Spin-off

ماموریت و اهداف

بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتها و توانایی های دانشگاه در توسعه کارآفرینی و نوآوری، خدمت رسانی به جامعه و تولید ثروت شرکت های زایشی دانشگاه را... ادامه مطلب

مسئول مرکز

مدیرکارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مسئول مستقیم بررسی و پیگیری امور مربوط به شرکتهای زایشی دانشگاه خواهد بود. ادامه مطلب

آیین نامه

آیین نامه اجرایی شرکتهای زایشی دانشگاه بیرجند در مرحله طرح در هیات امنای دانشگاه می باشد که پس از تصویب بارگذاری خواهد شد. ادامه مطلب