شرکت های Spin-off
ماموریت و اهداف
بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتها و توانایی های دانشگاه در توسعه کارآفرینی و نوآوری، خدمت رسانی به جامعه و تولید ثروت شرکت های زایشی دانشگاه را...
مسئول مرکز
مدیرکارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مسئول مستقیم بررسی و پیگیری امور مربوط به شرکتهای زایشی دانشگاه خواهد بود.