تعامل با خارج دانشگاه
ماموریت و اهداف
به منظور توسعه مشارکت دانشگاه در طرح های مورد نیاز جامعه و انتقال فناوری و تخصص دانشگاهی بمنظور رفع مشکلات کشور قراردادهای پژوهشی با بخشهای مختلف خ...
اولویت های بخش خصوصی
اولین رویداد نمایشگاهی رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین