تعامل با خارج دانشگاه
ماموریت و اهداف
به منظور توسعه مشارکت دانشگاه در طرح های مورد نیاز جامعه و انتقال فناوری و تخصص دانشگاهی بمنظور رفع مشکلات کشور قراردادهای پژوهشی با بخشهای مختلف خ...
اولویت های دستگاه ها
عناوین پروژه های ملی به وزارتخانه ها و سازمانهای کشور و لزوم ثبت پروژه ها در سامانه نیپای ملی