تفاهم نامه ها

  • سازمان همکار: سازمان نظام مهندسی معدن و زمین شناسی استان خراسان جنوبی
  • سال: ۱۳۸۷
  • نوع: استانی

نوع تفاهم نامه : علمی - کاربردی

  • سازمان همکار: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
  • سال: ۱۳۸۷
  • نوع: استانی

نوع تفاهم نامه : علمی - کاربردی

  • سازمان همکار: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
  • سال: ۱۳۸۷
  • نوع: استانی

نوع تفاهم نامه : علمی - کاربردی