توسعه علم و فناوری در زمینه سه محور اعلام شده توسط دانشگاه

  • سازمان همکار: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • سال: ۱۳۹۷
  • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی