استفاده متقابل از توانمندیهای طرفین در بخشهای مطالعاتی آموزشی مهارتی پژوهشی و برنامه ریزی درسی

  • سازمان همکار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
  • سال: ۱۳۹۷
  • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی