همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه بیرجند وآزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل)

  • سازمان همکار: شرکت آزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل)
  • سال: ۱۳۹۶
  • نوع: ملی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

مدت تفاهم : 2 سال